Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

  • Kõik õigused asjadrahaks.ee sisule kuuluvad Haldajale ning Haldajal on nende õiguste kasutamiseks ainuõigus. Kõik portaalis asjadrahaks.ee ära toodud kaubamärgid ja teenuste märgid, kujundused, nimetused ning logod on Haldaja omand või Haldajal on luba neid kasutada.
  • Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav asjadrahaks.ee sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma Haldaja kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub karistamisele Eesti Vabariigi seaduste alusel. Seda piirangut ei kohaldata Kasutajatele nende enda Kuulutuste suhtes.
  • Kasutaja nõustub sellega, et Haldajal on õigus kasutada Kuulutuste fotosid oma ettevõtte reklaami eesmärkidel, ilma Kasutaja isikuandmeid avaldamata. Kasutaja nõustub, et tema Kuulutused ja muu Kasutaja poolt avaldatud sisu saab portaali andmebaasi osaks ning seda säilitatakse ja kasutatakse seadustes sätestatud viisil Haldaja või tema poolt volitatud isikute poolt piiramatu aja jooksul, välja arvatud juhul, kui käesolevates Tingimustes on määratud teisiti. Ei Haldaja ega mingi kolmas osapool ei ole Kuulutusi ja (või) muud Kasutaja poolt avaldatud sisu kasutades kohustatud maksma Kasutajale niisuguse sisu kasutamise eest ei autoritasu ega mingit muud tasu.